Rozdział 5. Systemy plików

W tym rozdziale skoncentruję się na plikach i systemach plików. Znana z systemu UNIX koncepcja „wszystko jest plikiem” ma zastosowanie także w Linuksie. Wprawdzie nie dotyczy to 100% zasobów Linuksa, ale ich większość to faktycznie pliki. Plik może reprezentować cokolwiek, od pisanego do kogoś listu po zabawny obrazek w formacie GIF pobrany z internetu (oczywiście z bezpiecznej i godnej zaufania witryny).

Mamy jeszcze inne elementy udostępnione w postaci plików, np. urządzenia i pseudourządzenia, takie jak w poleceniu echo „Witaj użytkowniku nowoczesnego systemu Linux” > /dev/pts/0, którego wynikiem działania będzie wyświetlenie na ekranie komunikatu Witaj użytkowniku nowoczesnego systemu Linux. Choć te zasoby nie muszą ...

Get Nowoczesny Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.