Rozdział 6. Aplikacje, kontenery i zarządzanie pakietami

W tym rozdziale poruszę temat aplikacji w Linuksie. Czasami termin aplikacja jest używany wymiennie z określeniami program, plik binarny lub plik wykonywalny. Wyjaśnię różnice między tymi terminami, a na początku skoncentruję się na terminologii, w tym także na definicji aplikacji i pakietów.

Dowiesz się, jak odbywa się proces uruchamiania Linuksa i wszystkich jego usług zależnych. Jest to określane mianem procesu rozruchu. Skoncentruję się na systemach inicjalizujących, w szczególności na systemd, który jest standardem.

Następnie przejdę do tematu zarządzania pakietami. Zacznę od ogólnego omówienia łańcucha dostaw. Dalej, w celu zapewnienia kontekstu związanego z istniejącymi mechanizmami ...

Get Nowoczesny Linux now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.