Rozdział 2. Planowanie migracji

Bardzo łatwo jest od razu przejść do technicznych szczegółów dekompozycji systemów monolitycznych. Są one głównym tematem reszty książki. Najpierw jednak trzeba omówić kilka mniej technicznych kwestii. Od którego miejsca należy zacząć migrację? W jaki sposób należy zarządzać zmianami? Jak zachęcić innych do wspólnej podróży? Jest też ważne pytanie, które należy zadać sobie na wczesnych etapach pracy — czy w ogóle powinieneś używać mikrousług?

Zrozumieć cel

Mikrousługi nie są celem. Nie wygrywasz, wprowadzając mikrousługi. Wprowadzenie architektury opartej na mikrousługach powinno być świadomą decyzją opartą na racjonalnej analizie. Przejście na architekturę opartą na mikrousługach powinno pozwolić uzyskać coś, ...

Get Od monolitu do mikrousług now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.