Rozdział 4. Ustawianie parametrów dokumentu

Czytelnik, jeszcze zanim odczyta choć jedno słowo z Twojej pracy, oceni ją na podstawie tego, co widzi. Rozmiar papieru, kolor i obramowanie dadzą mu pierwsze dane dotyczące tematu pisma i jego jakości. Następne informacje możesz przekazać poprzez układ marginesów i tekstu, a może nawet znak wodny. Właściwy dobór wyglądu dokumentu pomoże Ci w przekazaniu przesłania czytelnikowi. Załóżmy, że pracujesz właśnie nad zaproszeniem. Wtedy mniejszy, elegancki format papieru i delikatne obramowanie od razu uświadomią odbiorcy, że informacja dotyczy wytwornej okazji.

Z tego rozdziału dowiesz się, w jaki sposób ustawiać i zmieniać te elementy układu strony, które pierwsze przyciągają wzrok, rozmiar papieru, jego ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.