Rozdział 6. Pisownia, gramatyka i narzędzia sprawdzające

Po spędzeniu długich godzin na pisaniu życiorysu czy raportu ostatnią rzeczą, jakiej byś chciał, jest wysłanie go z błędami. Narzędzia sprawdzania pisowni i gramatyki edytora Word uchronią Cię przed takim wstydem. Z tego rozdziału dowiesz się, jak ich używać. Zrozumiesz też, kiedy i w jaki sposób Word dokonuje automatycznych zmian w dokumencie i, co chyba jeszcze ważniejsze, nauczysz się tak konfigurować narzędzia językowe, żeby działały zgodnie z Twoją wolą.

A jeżeli chcesz zabłysnąć wiedzą, to pewnie zainteresuje Cię to, że Word może Ci pomóc w wyszukiwaniu informacji, udostępniając rozległą, opartą na zasobach sieciowych bibliotekę odwołań, zawierającą słowniki, encyklopedię, tezaurus, ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.