Rozdział 9. Tworzenie arkuszy i poruszanie się po nich

Większości ludzi nie trzeba przekonywać do korzystania z Excela, głównego programu kalkulacyjnego firmy Microsoft. Jak się okazuje, na wielu komputerach program ten jest instalowany domyślnie, co dowodzi niezbicie, że jest on najbardziej oczywistym wyborem dla milionów użytkowników zajmujących się analizą danych liczbowych. Jednak mimo tak powszechnego zastosowania tylko nieliczna grupa osób orientuje się w bardziej zaawansowanych funkcjach programu i potrafi z nich korzystać.

W tej części książki poświęconej Excelowi zostało omówione wszystko: od podstawowych funkcji Excela po oszczędzające czas i nerwy skróty klawiaturowe. Dowiesz się, jak działa Excel 2007, jakie opcje omijać (nie warto ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.