Rozdział 22. Wstawianie wykresów, diagramów i tabel

Graficzne przedstawienie zagadnienia jest zawsze korzystniejsze niż prezentowanie długiego tekstu bądź kolumn wypełnionych liczbami. Dlatego PowerPoint udostępnia narzędzia do tworzenia wspaniale wyglądających wykresów, diagramów i tabel. Jednak wielu początkujących użytkowników tego programu boi się korzystać z tych narzędzi. A szkoda. Dobry wykres słupkowy, diagram Venna lub tabela z danymi mogą przekazać znacznie więcej informacji niż tuzin slajdów wypełnionych tekstem — i nie wywołują u widzów uporczywego opadania powiek.

W PowerPoincie 2007 wprowadzono wiele poważnych usprawnień w funkcjonowaniu narzędzi służących do tworzenia tego typu elementów. Zastosowano nowy moduł realizujący funkcje ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.