Rozdział 29. Blokowanie złych danych

Nawet najlepszy projektant baz danych spędził bezsenną noc, martwiąc się o błędy czające się w bazie danych. Niepoprawne dane to niemiły kłopot — są umieszczane w bazie danych, tkwią w niej w ukryciu miesiącami i pojawiają się w momencie odkrycia, że faktura została wysłana do klienta „Puste Puste” albo paczkę orzeszków sprzedano za –40 zł.

Najlepszym sposobem uniknięcia tego typu problemów jest zapobieżenie wprowadzaniu złych danych do bazy. Innymi słowy, należy ustawić reguły sprawdzania poprawności (walidacji) odrzucające podejrzane wartości już w momencie ich wprowadzania. Kiedy niepoprawne dane znajdą się już w bazie danych, trudniej je znaleźć niż igłę w stogu siana.

W tym rozdziale zostanie omówiony zestaw ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.