Rozdział 30. Łączenie tabel za pomocą relacji

Tabele, którymi zajmowaliśmy się dotychczas, wiodły samotny, niezależny żywot. W prawdziwych bazach danych taka izolacja nie istnieje. W takich bazach tabele są połączone siecią relacji.

Przypuśćmy, że mamy za zadanie utworzenie bazy danych obsługującej sprzedaż w sklepie z perukami z paciorkami. Pierwszy składnik jest oczywisty — tabela Produkty zawierająca towary przeznaczone na sprzedaż — ale szybko będziemy zmuszeni dołączyć znacznie więcej informacji. Sprzedaż towarów z tabeli Produkty jest rejestrowana w tabeli Zamówienia. Towary z tabeli Zamówienia są wysyłane i zapisywane w tabeli Wysyłka. Rachunki wystawione osobom z tabeli Klienci są rejestrowane w tabeli Faktury. Wszystkie te tabele — Produkty ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.