Rozdział 11. Ogólne przekształcenia obrazu

Wprowadzenie

W poprzednich rozdziałach opisaliśmy klasę przekształceń obrazu, które można przedstawić na podstawie splotu. Oczywiście istnieje wiele operacji, których w ten sposób nie da się wyrazić (tzn. przy użyciu małego okienka przesuwanego nad obrazem i wykonującego jakieś czynności). Zasadniczo przekształcenia, które można wyrażać jako sploty, mają charakter lokalny, to znaczy choć mogą zmieniać cały obraz, sposób przetworzenia konkretnego piksela zależy tylko od niewielkiej liczby otaczających go pikseli. Transformacje opisywane w tym rozdziale są pozbawione tej właściwości.

Niektóre z najbardziej przydatnych przekształceń obrazu są proste (np. zmiana rozmiaru) i stosuje się je bardzo często. ...

Get OpenCV 3 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.