Rozdział 13. Histogramy i szablony

Analizując obrazy, obiekty i dane wideo, często chcemy przedstawić przedmiot naszego zainteresowania w postaci histogramu. Przy użyciu tej metody można prezentować tak zróżnicowane rzeczy, jak rozkład kolorów obiektu, szablon gradientu krawędzi obiektu [Freeman95] czy rozkład prawdopodobieństwa reprezentujący naszą aktualną hipotezę dotyczącą lokalizacji obiektu. Rysunek 13.1 przedstawia sposób wykorzystania histogramów do rozpoznawania szybkich gestów. Pobrano gradienty krawędzi dotyczących gestów ręką oznaczających „w górę”, „w prawo”, „w lewo”, „stop” i „OK”. Następnie nastawiono kamerę internetową tak, aby obserwowała osobę, która za pomocą tych gestów sterowała odtwarzaniem filmów z internetu. W każdej ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.