Rozdział 14. Kontury

Choć za pomocą takich algorytmów jak detektor krawędzi Canny’ego można znajdować piksele brzegowe rozdzielające poszczególne segmenty obrazu, algorytmy te nie dostarczają żadnych informacji na temat tych krawędzi jako obiektów. Dlatego kolejną czynnością powinno być złożenie tych wszystkich pikseli krawędziowych w kontury. Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach, zapewne spodziewasz się, że w OpenCV istnieje jakaś wygodna funkcja do wykonywania tego typu operacji, i masz rację. Funkcja ta nazywa się cv::findContours(), ale zanim dowiesz się, jak jej używać, musisz poznać pewne podstawowe pojęcia. Dopiero potem będziemy mogli szczegółowo pokazać Ci, jak znajdować kontury. Gdy już się tego nauczysz, pokażemy Ci, jak ...

Get OpenCV 3 now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.