Rozdział 17. Śledzenie

Pojęcia dotyczące śledzenia

Podczas pracy ze źródłami wideo, w odróżnieniu od pojedynczych nieruchomych obrazów, często naszym zadaniem jest śledzenie wybranego obiektu lub zbioru obiektów w polu widzenia. W poprzednich rozdziałach opisaliśmy różne sposoby wyodrębniania kształtów, np. osób albo samochodów, na poszczególnych klatkach filmu. Pokazaliśmy też, jak takie obiekty reprezentować w postaci kolekcji punktów kluczowych i jak te punkty mogą być ze sobą powiązane między różnymi obrazami lub różnymi klatkami filmu.

W praktyce kwestia dotycząca śledzenia w dziedzinie komputerowego rozpoznawania obrazu występuje w jednej z dwóch postaci. Zwykle śledzimy obiekty, które już zidentyfikowaliśmy, albo śledzimy nieznane nam ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.