Rozdział 22. Wykrywanie obiektów

W dwóch poprzednich rozdziałach opisaliśmy podstawy uczenia maszyn i dość szczegółowo przedstawiliśmy liczne dostępne w bibliotece OpenCV techniki uczenia dyskryminacyjnego i generacyjnego. Teraz podsumujemy zebraną wiedzę i skonsolidujemy ją z technikami komputerowego rozpoznawania obrazu będącymi głównym tematem tej książki, aby znaleźć praktyczne zastosowania uczenia maszyn w tej dziedzinie. Jednym z najważniejszych zagadnień w tym kontekście jest wykrywanie obiektów, czyli metody stwierdzania, czy dany obraz zawiera określony obiekt, a jeśli tak, to jaka jest jego lokalizacja w przestrzeni pikseli. W tym rozdziale opisujemy kilka technik tego typu, z których każda wykorzystuje algorytmy niższego poziomu opisane ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.