Rozdział 3. Typy danych OpenCV

Wiadomości podstawowe

W kilku następnych rozdziałach opisujemy wszystkie podstawowe typy danych biblioteki OpenCV, od najprostszych po większe struktury służące do pracy z tablicami, takimi jak obrazy i duże macierze. Jednocześnie przedstawiamy szeroki wachlarz funkcji umożliwiających pracę z tymi danymi na przeróżne sposoby. Na początku tego rozdziału omawiamy podstawowe typy danych i niektóre najbardziej przydatne funkcje pomocnicze biblioteki.

Typy danych OpenCV

Biblioteka OpenCV zawiera wiele typów danych, dzięki którym reprezentowanie i stosowanie ważnych pojęć z dziedziny komputerowego rozpoznawania obrazu jest w miarę łatwe i intuicyjne. Jednocześnie programiści algorytmów potrzebują zestawu zaawansowanych ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.