Rozdział 5. Operacje na tablicach

Co jeszcze można zrobić z tablicami?

Jak pokazaliśmy w poprzednim rozdziale, jest wiele podstawowych operacji na tablicach, które są obsługiwane przez funkcje składowe klas tablicowych. Jednak oprócz nich istnieje jeszcze wiele innych operacji; najlepiej przedstawić je jako funkcje „zaprzyjaźnione”, które pobierają obiekty typów tablicowych jako argumenty, zwracają obiekty typów tablicowych lub mają obie te cechy. Bardziej szczegółowy opis tych funkcji i ich argumentów znajduje się pod tabelą 5.1.

Tabela 5.1. Podstawowe operacje na macierzach i obrazach

Funkcja

Opis

cv::abs()

Zwraca wartość bezwzględną wszystkich elementów tablicy

cv::absdiff()

Zwraca wartość bezwzględną różnic między dwiema ...

Get OpenCV 3 now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.