Rozdział 9. Ograniczanie wielkości bazy kodu

„Złożoność programu rośnie tak długo, aż przekroczy możliwości programisty, który musi go pielęgnować”.

7. prawo programowania komputerów

Wytyczne:

  • Ograniczaj wielkość swojej bazy kodu na tyle, na ile to możliwe.
  • Osiągaj to przez unikanie rozrostu bazy kodu i aktywne zmniejszanie wielkości systemu.
  • Poprawia to pielęgnowalność, ponieważ czynnikiem sukcesu jest posiadanie niewielkiego produktu, projektu i zespołu.

Baza kodu (ang. codebase) to zbiór kodu źródłowego, który jest przechowywany w jednym repozytorium, może zostać niezależnie skompilowany i wdrożony oraz jest pielęgnowany przez ...

Get Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.