Rozdział 6. Separowanie zagadnień w modułach

„W systemie, który jest zarówno skomplikowany, jak i sprzężony, wypadki są nieuniknione”.

Teoria „Normal Accidents” Charlesa Perrowa w jednym zdaniu

Wytyczne:

  • Unikaj dużych modułów, aby zapewnić ich luźne sprzężenie.
  • Osiągaj to przez przypisywanie obowiązków do oddzielnych modułów oraz ukrywanie szczegółów implementacji za interfejsami.
  • Poprawia to pielęgnowalność, ponieważ nadzorowanie i wprowadzanie zmian w luźno sprzężonej bazie kodu jest znacznie łatwiejsze niż w przypadku bazy ciasno sprzężonej.

Wszystkie wytyczne zaprezentowane w poprzednich rozdziałach stanowią tak zwane wytyczne ...

Get Oprogramowanie łatwe w utrzymaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.