Rozdział 3. Optymalizacja reklam płatnych (PPC)

Optymalizacja reklam typu „płać za kliknięcie” (ang. Pay-Per-Click — PPC) to proces poprawy doboru słów kluczowych, treści reklam, stron docelowych oraz grup reklamowych, w celu zwiększenia wskaźnika zwrotu inwestycji (ang. Return Of Investment — ROI) kampanii reklamowych w wyszukiwarkach.

Porady zamieszczone w tym rozdziale pomogą Czytelnikowi zmodyfikować treść reklamy w taki sposób, aby poprawić wskaźniki liczby kliknięć (ang. Click-Through Rates — CTR), zoptymalizować strony docelowe (ang. landing pages) oraz zorganizować grupy reklamowe, a w efekcie poprawić skuteczność reklam PPC. Zastosowanie tych metod pozwala na wygenerowanie większej liczby klientów, zwiększenie sprzedaży, nabycie ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.