Rozdział 7. Optymalizacja CSS

Optymalizacja kaskadowych arkuszy stylów (CSS) polega na przekształceniu kodu HTML poprzez wyodrębnienie stylów i funkcji poziomu wiersza do niewielkich arkuszy stylów. O ile zastosowanie arkuszy CSS ułatwia utrzymanie serwisu, o tyle w wyniku optymalizacji CSS strony ładują się szybciej i są bardziej przyjazne dla wyszukiwarek.

W niniejszym rozdziale podpowiemy, w jaki sposób zmniejszyć objętość arkuszy stylów, a wraz z nimi kodu HTML. Techniki specyficzne dla CSS obejmują (1) grupowanie deklaracji i selektorów, (2) łączenie często wykorzystywanych stylów we współdzielone klasy, (3) dziedziczenie, (4) okrajanie za pomocą właściwości skróconych oraz (5) skracanie nazw klas i identyfikatorów. Do technik zorientowanych ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.