O'Reilly logo

Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek by Andrew B. King

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Optymalizacja CSS

Optymalizacja kaskadowych arkuszy stylów (CSS) polega na przekształceniu kodu HTML poprzez wyodrębnienie stylów i funkcji poziomu wiersza do niewielkich arkuszy stylów. O ile zastosowanie arkuszy CSS ułatwia utrzymanie serwisu, o tyle w wyniku optymalizacji CSS strony ładują się szybciej i są bardziej przyjazne dla wyszukiwarek.

W niniejszym rozdziale podpowiemy, w jaki sposób zmniejszyć objętość arkuszy stylów, a wraz z nimi kodu HTML. Techniki specyficzne dla CSS obejmują (1) grupowanie deklaracji i selektorów, (2) łączenie często wykorzystywanych stylów we współdzielone klasy, (3) dziedziczenie, (4) okrajanie za pomocą właściwości skróconych oraz (5) skracanie nazw klas i identyfikatorów. Do technik zorientowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required