Rozdział 8. Optymalizacja Ajaksa

Technologia Ajax (ang. Asynchronous JavaScript and XML), którą jako pierwszy opisał Jesse James Garrett[137], to nowy sposób poprawy interakcyjności serwisów WWW.

Ajax[138] to zbiór technologii działających niezależnie od platformy, pozwalający programistom tworzyć strony WWW działające bardziej interaktywnie — tak jak aplikacje. W technologii Ajax wykorzystano kombinację kaskadowych arkuszy stylów (CSS), XHTML, JavaScript oraz danych tekstowych — zazwyczaj w notacji XML lub JSON (ang. JavaScript Object Notation) — do asynchronicznej wymiany danych. Dzięki temu możliwa jest aktualizacja fragmentów strony w odpowiedzi na dane wprowadzane przez użytkowników. Dzięki temu do minimum zmniejsza się ilość danych ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.