Rozdział 9. Zaawansowana optymalizacja serwisów WWW

Teraz, kiedy nauczyliśmy się sposobów optymalizacji treści, przyjrzyjmy się niektórym bardziej zaawansowanym technikom zwiększania optymalizacji serwisów WWW — zarówno po stronie serwera, jak i po stronie klienta.

Spośród technik optymalizacji po stronie serwera w niniejszym rozdziale zostały omówione następujące metody:

  • optymalizacja równoległego ściągania danych;

  • buforowanie często wykorzystywanych obiektów;

  • wykorzystanie kompresji HTTP;

  • wykorzystanie kodowania delta;

  • modyfikacja adresów URI za pomocą dyrektywy mod_rewrite.

Po stronie klienta zostaną omówione procedury, które można wykorzystać w celu poprawy szybkości dostarczania treści. Choć zastosowanie tych technik wymaga dodatkowego ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.