Część I. Optymalizacja marketingu wyszukiwarek

Marketing wyszukiwarek (ang. Search Engine Marketing — SEM) to proces polegający na wykorzystywaniu naturalnej optymalizacji wyszukiwarek (ang. Search Engine Optimization — SEO) oraz modelu reklam płatnych za kliknięcie (ang. Pay-Per-Click — PPC) w celu zwiększenia widoczności witryny internetowej w wyszukiwarkach. Proces SEM obejmuje również optymalizację stopy konwersji (ang. Conversion Rate Optimization — CRO), oznaczającej procent odwiedzających, którzy zmienili się w kupujących. Dzięki zastosowaniu tych technik można w maksymalny sposób wykorzystać budżet przeznaczony na reklamę. W rozdziałach zamieszczonych w niniejszej części pokażemy najlepsze (i najgorsze) praktyki dotyczące każdego ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.