Część II. Optymalizacja wydajności stron WWW

Optymalizacja wydajności stron WWW ma na celu uproszczenie treści serwisu i dostrojenie serwera w taki sposób, aby strony wyświetlały się szybciej. Z poniższych rozdziałów Czytelnik dowie się, w jaki sposób zoptymalizować strony WWW i treści multimedialne, zmniejszyć objętość plików zawierających kaskadowe arkusze stylów (CSS) i kod HTML oraz zmniejszyć liczbę żądań do serwera za pośrednictwem plików sprites i techniki zszywania (ang. suturing). Dowie się także, w jaki sposób pisać bardziej zwięzły kod Ajaksa oraz jak można poprawić jego wydajność. Omówimy zaawansowane techniki, takie jak usprawnienie równoległego ściągania plików, buforowanie, kompresja HTTP i przepisywanie adresów URL.

Na ...

Get Optymalizacja serwisów internetowych. Tajniki szybkości, skuteczności i wyszukiwarek now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.