Alternatywne debugery

Oprócz standardowego programu perl5db.pl można wykorzystać kilka innych debugerów, istnieje też kilka narzędzi do analizy kodu, które wykorzystują infrastrukturę diagnostyczną. W witrynie CPAN jest wiele modułów Devel::, więc zwykle można znaleźć wśród nich coś odpowiedniego.

Używanie innego debugera: opcja -d

Aby użyć alternatywnego debugera, należy podać argument opcji -d. W poniższym przykładzie chcę uruchomić program pod kontrolą modułu Devel::DProf. Opcja -d implikuje przedrostek Devel::, więc mogę go pominąć. Profilery omówię dokładniej w Rozdział 5.

$ perl -d:DProf program.pl

Jeśli napiszę własny moduł debugera, będę mógł mu przekazać argumenty tak samo jak w przypadku użycia opcji -M. Rozdzieloną przecinkami ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.