Iterowanie po listach procedur

W moim module Data::Constraint musiałem zapewnić taki sposób weryfikowania wartości, aby użytkownik mógł łatwo konstruować złożone wymagania bez pisania kodu. Weryfikacja miała być kwestią konfiguracji, a nie programowania.

Zamiast stosować procedurę weryfikującą do zbioru wartości, podszedłem do problemu od drugiej strony i postanowiłem stosować listę procedur do wartości. Każda konkretna wartość miałaby własną kombinację procedur weryfikacyjnych i była weryfikowana oddzielnie (choć nadal w jakiejś pętli). Każda procedura narzucałaby pewne ograniczenie wartości.

Zaczynam od zdefiniowania kilku procedur sprawdzających wartość. Nie wiem z góry, co będą reprezentowały wartości i jakie ograniczenia narzuci im użytkownik. ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.