Lepsze sposoby

Konfiguracja polega na wydzieleniu z kodu informacji, które będzie mógł zmieniać użytkownik. Dane te mogą pochodzić z różnych źródeł, a ja muszę zdecydować, które sprawdzi się najlepiej w mojej aplikacji. Różne sytuacje wymagają różnych podejść.

Zmienne środowiskowe

Zmienne środowiskowe to wartości, których może używać każdy proces działający w powłoce. Podprocesy mają dostęp do tych samych wartości, ale jeśli je zmodyfikują, zmiany nie będą widoczne w procesach nadrzędnych. Większość powłok ustawia automatycznie kilka zmiennych środowiskowych, na przykład HOME, która wskazuje katalog macierzysty, oraz PWD, która wskazuje bieżący katalog roboczy. W Perlu zmienne te są dostępne w asocjacji _V. W większości komputerów piszę ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.