O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Log4perl

W projekcie Apache/Jakarta opracowano mechanizm rejestrowania dla Javy określanym mianem log4j, który ma wszystkie cechy wymienione w poprzednim podrozdziale. Jeśli odżegnamy się od wojen językowych, okaże się, że jest to bardzo dobry pakiet — tak dobry, że Mike Schilli i Kevin Goess postanowili przenieść go do Perla.

Rejestrowanie zdarzeń może być naprawdę proste. Poniższy krótki przykład wczytuje moduł Log::Log4perl z etykietą importu :easy, co daje dostęp do $ERROR — stałej określającej poziom rejestrowania oraz ERROR — funkcji rejestrującej komunikaty na danym poziomie. Używam metody easy_init, aby określić, jakie rodzaje komunikatów chcę rejestrować (w tym przypadku komunikaty typu $ERROR). Następnie mogę używać funkcji ERROR. Ponieważ ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required