Log4perl

W projekcie Apache/Jakarta opracowano mechanizm rejestrowania dla Javy określanym mianem log4j, który ma wszystkie cechy wymienione w poprzednim podrozdziale. Jeśli odżegnamy się od wojen językowych, okaże się, że jest to bardzo dobry pakiet — tak dobry, że Mike Schilli i Kevin Goess postanowili przenieść go do Perla.

Rejestrowanie zdarzeń może być naprawdę proste. Poniższy krótki przykład wczytuje moduł Log::Log4perl z etykietą importu :easy, co daje dostęp do $ERROR — stałej określającej poziom rejestrowania oraz ERROR — funkcji rejestrującej komunikaty na danym poziomie. Używam metody easy_init, aby określić, jakie rodzaje komunikatów chcę rejestrować (w tym przypadku komunikaty typu $ERROR). Następnie mogę używać funkcji ERROR. Ponieważ ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.