O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Najlepszy debuger na świecie

Bez względu na to, ilu używam programów debugera albo zintegrowanych środowisk programistycznych, nieodmiennie okazuje się, że najlepszym debugerem jest stara, dobra instrukcja print. Można wczytać kod źródłowy do debugera, ustawić różne dane wejściowe oraz punkty wstrzymania i patrzeć, co się stanie, ale często wystarczy wstawić kilka instrukcji print i wykonać program normalnie[13]. Umieszczam zmienną w nawiasie kwadratowym, aby widzieć początkowe albo końcowe odstępy:

print "Wartość var przed: [$var]\n";

# ... operacje wpływające na $var

print "Wartość var po: [$var]\n";

Nie muszę koniecznie korzystać z instrukcji print, ponieważ to samo mogę zrobić za pomocą instrukcji warn, która wysyła wyniki na standardowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required