Najlepszy debuger na świecie

Bez względu na to, ilu używam programów debugera albo zintegrowanych środowisk programistycznych, nieodmiennie okazuje się, że najlepszym debugerem jest stara, dobra instrukcja print. Można wczytać kod źródłowy do debugera, ustawić różne dane wejściowe oraz punkty wstrzymania i patrzeć, co się stanie, ale często wystarczy wstawić kilka instrukcji print i wykonać program normalnie[13]. Umieszczam zmienną w nawiasie kwadratowym, aby widzieć początkowe albo końcowe odstępy:

print "Wartość var przed: [$var]\n";

# ... operacje wpływające na $var

print "Wartość var po: [$var]\n";

Nie muszę koniecznie korzystać z instrukcji print, ponieważ to samo mogę zrobić za pomocą instrukcji warn, która wysyła wyniki na standardowe ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.