Opcje wiersza polecenia

Opcje wiersza polecenia to argumenty, które zwykle wpływają na jego działanie, choć czasem nie robią nic poza zapewnianiem zgodności z zewnętrznymi interfejsami. W książce Advanced Perl Programming Simon Cozens wylicza rzeczy, które programiści Perla konsekwentnie wymyślają na nowo (co różni się od wymyślania na nowo w sposób konsekwentny). Jedną z nich są opcje wiersza polecenia. Rzeczywiście, kiedy zaglądam do CPAN, żeby sprawdzić, ile jest modułów do obsługi opcji, znajduję Getopt::Std, Getopt::Long i 87 innych modułów z Getopt w nazwie.

Opcje wiersza polecenia mogę przetwarzać na kilka sposobów; zależy to wyłącznie ode mnie. Są to po prostu argumenty programu Perla, a moduły, które je obsługują, po prostu usuwają je ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.