Patrzenie w przód i w tył

Operatory patrzenia (ang. lookarounds) to arbitralne kotwice w wyrażeniach regularnych. Kilka kotwic, takich jak ^, $ oraz \b, omówiliśmy w książce Perl. Wprowadzenie, a przed chwilą pokazałem kotwicę \G. Za pomocą operatora patrzenia mogę opisać moją własną kotwicę za pomocą wyrażenia regularnego — podobnie jak inne kotwice, nie liczy się ono jako część wzorca ani nie pochłania znaków łańcucha. Określa warunek, który musi być spełniony, ale nie wchodzi w skład części łańcucha dopasowywanej przez ogólny wzorzec.

Operatory patrzenia mają dwa rodzaje: operatory patrzenia w przód (ang. lookaheads), które sprawdzają pewien warunek tuż za bieżącą pozycją dopasowywania, oraz operatory patrzenia w tył (ang. lookbehinds), które ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.