O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Pliki konfiguracyjne

Jeśli w większości sytuacji zamierzam używać tych samych wartości albo chcę określić kilka opcji, mogę umieścić je w pliku odczytywanym przez program. Podobnie jak w przypadku parserów opcji wiersza polecenia, mam do wyboru kilka parserów plików konfiguracyjnych.

Warto najpierw wybrać właściwy format pliku konfiguracyjnego, a następnie dobrać moduł, który obsługuje ten format.

ConfigReader::Simple

Mam słabość do modułu ConfigReader::Simple, ponieważ go konserwuję (choć nie ja go napisałem). Może on obsługiwać wiele plików (w tym plik konfiguracyjny użytkownika, który przesłania konfigurację globalną) i ma prostą składnię:

# configreader-simple.txt
file=foo.dat
line=453
pole wartość
pole2 = wartość2
kontynuowane_pole ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required