Pliki konfiguracyjne

Jeśli w większości sytuacji zamierzam używać tych samych wartości albo chcę określić kilka opcji, mogę umieścić je w pliku odczytywanym przez program. Podobnie jak w przypadku parserów opcji wiersza polecenia, mam do wyboru kilka parserów plików konfiguracyjnych.

Warto najpierw wybrać właściwy format pliku konfiguracyjnego, a następnie dobrać moduł, który obsługuje ten format.

ConfigReader::Simple

Mam słabość do modułu ConfigReader::Simple, ponieważ go konserwuję (choć nie ja go napisałem). Może on obsługiwać wiele plików (w tym plik konfiguracyjny użytkownika, który przesłania konfigurację globalną) i ma prostą składnię:

# configreader-simple.txt
file=foo.dat
line=453
pole wartość
pole2 = wartość2
kontynuowane_pole ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.