O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Procedury jako argumenty

Referencje do procedur są skalarami, więc mogę je przekazywać do innych procedur jako argumenty:

my $nameless_sub = sub { ... };
foo( $nameless_sub );

Nie chcę jednak przekazywać ich jako skalarów, lecz wykonać bardziej ekscentryczną operację, którą instrukcje sort, map i grep realizują z wykorzystaniem wplecionych bloków:

my @odd_numbers = grep { $_ % 2 } 0 .. 100;

my @squares     = map  { $_ * $_ } 0 .. 100;

my @sorted      = sort { $a <=> $b } qw( 1 5 2 0 4 7 );

Aby ta magia zadziałała, muszę użyć prototypów procedur. Niektórzy twierdzą, że prototypy są nie dość że bezużyteczne, to jeszcze szkodliwe, ale w tym przypadku potrzebuję ich, aby zasygnalizować Perlowi, że nagi blok kodu reprezentuje procedurę.

Przypuśćmy, że chcę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required