Profilowanie DBI

Moduł DBI::Profile może wykonywać bardzo podobną pracę w programach korzystających z modułu interfejsu baz danych DBI. Interakcje z bazą danych często najbardziej obniżają wydajność moich programów, więc kiedy chcę coś ulepszyć, zwykle zaczynam właśnie od nich. Zamiast niepotrzebnie wywoływać procedury, jak w poprzednim przykładzie, może niepotrzebnie wykonuję zapytania do bazy danych.

Oto krótki program, który zajmuje sporo czasu, ponieważ wykonuje niemal 2000 zapytań do bazy danych. Chcę zbudować tabelę nazw liczb, abym na podstawie cyfry mógł uzyskać nazwę (na przykład 9 ma nazwę „dziewięć”) i odwrotnie. Prawdopodobnie powinienem użyć modułu Lingua::*, ale nie chcę zaczynać od czegoś wyszukanego. W tym przykładzie wykorzystuję ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.