Raportowanie błędów modułu

Dotychczas pokazywałem, jak Perl informuje mnie o błędach. A jeśli to ja chciałbym poinformować programistę o błędzie, który wystąpił w którymś z moich modułów? Mogę to zrobić na kilka sposobów. Do ich zilustrowania wykorzystam moduł Template Andy’ego Wardleya, ponieważ zawiera on wszystkie przykłady, których potrzebuję. Inne moduły mogą robić to inaczej.

Najprostszym i chyba najbardziej irytującym mnie sposobem jest ustawianie zmiennej pakietowej, którą użytkownik ma sprawdzać. Można nawet samodzielnie ustawić zmienną $! — co nie znaczy, że należy. Kiedy coś pójdzie nie tak, moduł Template ustawia zmienną $Template::ERROR:

my $tt = Template->new() || carp $Template::ERROR, "\n";

Zmienne pakietowe nie są jednak godne ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.