Skalary

Związane skalary są najłatwiejsze do zaimplementowania, ponieważ skalary nie robią zbyt wiele. Można tylko odczytywać lub zapisywać dane w skalarze. Aby uzyskać specjalne działanie, muszę napisać dwie metody: STORE (wywoływaną przez Perl podczas przypisywania wartości) oraz FETCH (wywoływaną podczas odczytywania wartości). Oprócz tego piszę metodę TIESCALAR, którą Perl wywołuje, kiedy napotka instrukcję tie, a także (opcjonalnie) metody DESTROY lub UNTIE.

Metoda TIESCALAR działa tak jak każdy inny konstruktor. Otrzymuje nazwę jako pierwszy argument, a następnie listę pozostałych argumentów. Są one przekazywane bezpośrednio z instrukcji tie.

Tie::Cycle

W moim przykładzie Tie::Cycle wszystko, co następuje po nazwie wiązanej zmiennej ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.