O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tablice

Związane tablice konfiguruje się podobnie jak związane skalary, ale mają one kilka dodatkowych metod, ponieważ na tablicach można wykonywać więcej operacji. Moja implementacja musi obsłużyć operatory tablicowe (shift, unshift, push, pop, splice), a także inne operacje na tablicach, które przywykliśmy traktować jak coś oczywistego:

  • pobieranie lub ustawianie ostatniego indeksu tablicy,

  • rozszerzanie tablicy,

  • sprawdzanie, czy indeks istnieje,

  • usuwanie elementu,

  • zerowanie wszystkich wartości.

Kiedy zdecyduję, że chcę zaimplementować specjalną tablicę, będę odpowiedzialny za to wszystko. W rzeczywistości nie muszę definiować metod dla wszystkich tych operacji, ale jeśli tego nie zrobię, niektóre rzeczy nie będą działać. Moduł Tie::Array ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required