Wybór właściwego rozwiązania

Mogę poprawić moduł na kilka sposobów, ale żadne rozwiązanie nie jest właściwe w każdej sytuacji. Lubię rozwiązania, które oznaczają najmniej pracy dla mnie i najwięcej korzyści dla społeczności Perla, choć te dwa cele są często sprzeczne. W dalszej części rozdziału nie podam więc jedynej słusznej odpowiedzi. Mogę tylko wskazać kilka potencjalnych problemów, aby czytelnicy sami mogli zdecydować, jak postąpić w określonej sytuacji.

Wysyłanie poprawek do autora

W większości przypadków najmniej wysiłku wymaga poprawienie tego, co jest mi potrzebne, i wysłanie poprawki do autora, aby mógł on dołączyć ją do następnej wersji modułu. Istnieje nawet narzędzie do śledzenia usterek w modułach CPAN[41], a autor modułu automatycznie ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.