Zmienne pakietowe i leksykalne

Zanim przejdę do bardziej zaawansowanych tematów, chcę przypomnieć o różnicach między zmiennymi pakietowymi a leksykalnymi. Tablica symboli śledzi zmienne pakietowe, ale nie leksykalne. Kiedy majstruję przy tablicy symboli albo typeglobach, mam do czynienia ze zmiennymi pakietowymi. Określa się je również mianem zmiennych globalnych, ponieważ są widoczne w każdej części programu.

W książkach Perl. Wprowadzenie oraz Perl dla średnio zaawansowanych używaliśmy zmiennych leksykalnych wszędzie, gdzie to było możliwe. Zmienne leksykalne zadeklarowane za pomocą słowa kluczowego my są widoczne tylko w danym zasięgu. Ponieważ mają ograniczony zasięg, nie trzeba znać całego programu, aby uniknąć konfliktu nazw. Zmienne leksykalne ...

Get Perl. Mistrzostwo w programowaniu now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.