Korzystanie z modułu Camera Raw

W tej części lekcji nauczymy się otwierać i modyfikować pliki zapisane w wewnętrznym formacie aparatu cyfrowego (pliki RAW). Pełny opis modułu Camera Raw wymagałby napisania oddzielnej książki, dlatego zamieszczone tutaj informacje należy traktować jako wstęp i zachętę do samodzielnego poznawania tej aplikacji.

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.