Nowa warstwa korekcyjna Czarno-biały

Przekształcenie obrazu kolorowego w skalę szarości jest proste — wystarczy wybrać polecenie Obraz/Tryb/Skala szarości, prawda? Nie, jeśli chcemy uzyskać rezultat najlepszy z możliwych. W tej części lekcji poznamy możliwości, jakie w tym zakresie oferuje nowa w Photoshopie CS3 warstwa korekcyjna Czarno-biały.

  1. Z menu Plik wybieramy polecenie Przeglądaj lub na pasku opcji (w górnej części ekranu) klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge () i odszukujemy utworzony na dysku twardym folder pslekcje, a w nim podfolder pslekcja10.

  2. Dwukrotnym kliknięciem otwieramy plik o nazwie ps1003.psd. Jest to nocne zdjęcie ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.