O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nowa warstwa korekcyjna Czarno-biały

Przekształcenie obrazu kolorowego w skalę szarości jest proste — wystarczy wybrać polecenie Obraz/Tryb/Skala szarości, prawda? Nie, jeśli chcemy uzyskać rezultat najlepszy z możliwych. W tej części lekcji poznamy możliwości, jakie w tym zakresie oferuje nowa w Photoshopie CS3 warstwa korekcyjna Czarno-biały.

  1. Z menu Plik wybieramy polecenie Przeglądaj lub na pasku opcji (w górnej części ekranu) klikamy przycisk Przejdź do programu Bridge () i odszukujemy utworzony na dysku twardym folder pslekcje, a w nim podfolder pslekcja10.

  2. Dwukrotnym kliknięciem otwieramy plik o nazwie ps1003.psd. Jest to nocne zdjęcie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required