O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Stosowanie nowych technik zaznaczania

Photoshop CS3 oferuje nam kilka nowych i bardziej wydajnych technik zaznaczania.

Narzędzie Szybkie zaznaczanie

W Photoshopie CS3 możemy zaznaczać fragmenty obrazu szybko i dokładnie, używając nowego narzędzia o nazwie Szybkie zaznaczanie () i, również nowej, funkcji Popraw krawędź.

  1. Jeśli plik ps0201_roboczy.psd został wcześniej zamknięty, wybieramy polecenie Plik/Otwórz ostatnie i na liście ostatnio otwieranych plików klikamy pozycję ps0201_roboczy.psd.

  2. Za pomocą polecenia Plik/Przeglądaj otwieramy program Adobe Bridge i odszukujemy w nim folder pslekcja02. Dwukrotnym kliknięciem otwieramy plik ps0205.psd ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required