Style warstw

Przez stosowanie stylów warstw (efektów), takich jak cienie, blaski i fazowania, możemy zmieniać wygląd obrazów umieszczonych na poszczególnych warstwach. Styl jest przypisywany tej warstwie, która jest aktualnie aktywna, ale może być również kopiowany z jednej warstwy na inną. Kombinację kilku stylów można zapisać jako styl własny i przypisywać go warstwom, tak jak każdy inny styl.

Tworzenie warstwy tekstowej

W tej części lekcji utworzymy warstwę tekstową, a następnie przypiszemy jej kilka różnych efektów. Na koniec zapiszemy tę kombinację efektów jako nowy styl i przypiszemy go do innej warstwy. Plik ps1003_roboczy powinien być nadal otwarty.

  1. Wybieramy narzędzie Tekst (), klikamy dowolny punkt obrazu i wpisujemy tekst: ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.