O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Style warstw

Przez stosowanie stylów warstw (efektów), takich jak cienie, blaski i fazowania, możemy zmieniać wygląd obrazów umieszczonych na poszczególnych warstwach. Styl jest przypisywany tej warstwie, która jest aktualnie aktywna, ale może być również kopiowany z jednej warstwy na inną. Kombinację kilku stylów można zapisać jako styl własny i przypisywać go warstwom, tak jak każdy inny styl.

Tworzenie warstwy tekstowej

W tej części lekcji utworzymy warstwę tekstową, a następnie przypiszemy jej kilka różnych efektów. Na koniec zapiszemy tę kombinację efektów jako nowy styl i przypiszemy go do innej warstwy. Plik ps1003_roboczy powinien być nadal otwarty.

  1. Wybieramy narzędzie Tekst (), klikamy dowolny punkt obrazu i wpisujemy tekst: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required