Wykorzystywanie zalet filtrów inteligentnych

Filtry stosowane w poprzednich ćwiczeniach działają w sposób destrukcyjny, czyli prowadzący do zmiany danych oryginalnych. Z Rozdział 11. wiemy, że tak być nie musi — filtry inteligentne działają bez ingerencji w obraz oryginalny. Kilka następnych ćwiczeń poświęcimy stosowaniu filtrów właśnie w taki sposób.

Zastosowanie filtra inteligentnego

  1. Na palecie Warstwy zaznaczamy warstwę Robot 3.

  2. Z menu Filtr/Filter wybieramy polecenie Konwertuj na inteligentne filtry. Jeśli zostanie wyświetlone okno z informacją, że zaznaczona warstwa musi być przekonwertowana na obiekt inteligentny, klikamy OK.

    W lewym dolnym rogu miniatury warstwy Robot 3 widoczna jest teraz ikona obiektu inteligentnego. To oznacza, ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.