O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wykorzystywanie zalet filtrów inteligentnych

Filtry stosowane w poprzednich ćwiczeniach działają w sposób destrukcyjny, czyli prowadzący do zmiany danych oryginalnych. Z Rozdział 11. wiemy, że tak być nie musi — filtry inteligentne działają bez ingerencji w obraz oryginalny. Kilka następnych ćwiczeń poświęcimy stosowaniu filtrów właśnie w taki sposób.

Zastosowanie filtra inteligentnego

  1. Na palecie Warstwy zaznaczamy warstwę Robot 3.

  2. Z menu Filtr/Filter wybieramy polecenie Konwertuj na inteligentne filtry. Jeśli zostanie wyświetlone okno z informacją, że zaznaczona warstwa musi być przekonwertowana na obiekt inteligentny, klikamy OK.

    W lewym dolnym rogu miniatury warstwy Robot 3 widoczna jest teraz ikona obiektu inteligentnego. To oznacza, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required