O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyostrzanie obrazu

Po skorygowaniu wartości tonalnych przechodzimy do wyostrzenia obrazu. W tej części lekcji poznamy technikę zwaną nieostrym maskowaniem (ang. unsharp masking). Nazwa jest trochę myląca, ale została zaczerpnięta z fotografii tradycyjnej (z epoki przedcyfrowej), gdzie do wyostrzania zdjęć była stosowana maska w postaci rozmytego (nieostrego) obrazu.

Aby ułatwić sobie zadanie, spłaszczymy nasz obraz, sprowadzając go do jednej warstwy.

  1. Z menu palety Warstwy wybieramy polecenie Spłaszcz obraz, tak jak to zostało pokazane na rysunku poniżej.

    image with no caption

    Z menu palety wybieramy polecenie Spłaszcz obraz

  2. Z menu głównego wybieramy polecenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required