Wyostrzanie obrazu

Po skorygowaniu wartości tonalnych przechodzimy do wyostrzenia obrazu. W tej części lekcji poznamy technikę zwaną nieostrym maskowaniem (ang. unsharp masking). Nazwa jest trochę myląca, ale została zaczerpnięta z fotografii tradycyjnej (z epoki przedcyfrowej), gdzie do wyostrzania zdjęć była stosowana maska w postaci rozmytego (nieostrego) obrazu.

Aby ułatwić sobie zadanie, spłaszczymy nasz obraz, sprowadzając go do jednej warstwy.

  1. Z menu palety Warstwy wybieramy polecenie Spłaszcz obraz, tak jak to zostało pokazane na rysunku poniżej.

    image with no caption

    Z menu palety wybieramy polecenie Spłaszcz obraz

  2. Z menu głównego wybieramy polecenie ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.