Konfigurowanie preferencji Photoshopa

Wcześniej w tym rozdziale miałeś już okazję się przekonać, że Photoshop jest niezwykle elastyczny pod względem konfigurowania wyglądu interfejsu oraz działania narzędzi. W preferencjach można wprowadzić wiele zmian decydujących o funkcjonowaniu programu — włączać i wyłączać różne funkcje, wpływać na zachowanie niektórych narzędzi i precyzyjnie dostrajać działanie Photoshopa do swoich oczekiwań.

Podpowiedź

Żółte okienka podpowiedzi są wyświetlane także w przypadku preferencji! Jeśli zapomnisz, do czego służy jakieś ustawienie, wskaż je kursorem myszy, odczekaj sekundę lub dwie, a otrzymasz krótką podpowiedź!

Aby otworzyć okno Preferences (Preferencje), wybierz polecenie Preferences/Interface (Preferencje/Interfejs ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.