Wklejanie do zaznaczenia

Zamiast wycinać dziury w warstwach, możesz połączyć dwa zdjęcia za pomocą poleceń zgromadzonych w menu Edit/Paste Special (Edycja/Wklej specjalnie). Te przydatne polecenia umożliwiają poinformowanie Photoshopa, w którym dokładnie miejscu ma się pojawić wklejany obraz. Oto dostępne możliwości:

  • Paste in Place (Wklej lokalnie) — to polecenie służy do wklejenia obrazu w tym samym miejscu, w którym znajdowało się ono w dokumencie źródłowym. Jeśli na przykład w źródłowym projekcie zdjęcie było wyrównane do lewej krawędzi, to zostanie tak samo wyrównane po wklejeniu do nowego dokumentu. Skrót do tego polecenia to Shift+Ctrl+V (Shift++V w Mac OS).

  • Paste Into (Wklej do) — to polecenie umożliwia wklejenie obrazu do wnętrza narysowanego ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.