O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wklejanie do zaznaczenia

Zamiast wycinać dziury w warstwach, możesz połączyć dwa zdjęcia za pomocą poleceń zgromadzonych w menu Edit/Paste Special (Edycja/Wklej specjalnie). Te przydatne polecenia umożliwiają poinformowanie Photoshopa, w którym dokładnie miejscu ma się pojawić wklejany obraz. Oto dostępne możliwości:

  • Paste in Place (Wklej lokalnie) — to polecenie służy do wklejenia obrazu w tym samym miejscu, w którym znajdowało się ono w dokumencie źródłowym. Jeśli na przykład w źródłowym projekcie zdjęcie było wyrównane do lewej krawędzi, to zostanie tak samo wyrównane po wklejeniu do nowego dokumentu. Skrót do tego polecenia to Shift+Ctrl+V (Shift++V w Mac OS).

  • Paste Into (Wklej do) — to polecenie umożliwia wklejenie obrazu do wnętrza narysowanego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required