Płynne łączenie zdjęć

Do tej pory dowiedziałeś się, jak łączyć obrazy o stosunkowo dużym kontraście; na przykład jak wkleić portret w ramę z białym tłem albo wstawić nowy pejzaż zamiast oryginalnego, bardzo jasnego nieba. Ale jeśli na zdjęciach przeznaczonych do połączenia trudno wyróżnić takie wyraźne granice, to lepiej będzie wymazać zbędne obszary za pomocą dużego, miękkiego pędzla albo — jeszcze lepiej — ukryć je za pomocą maski. Z kolei przy użyciu narzędzia Gradient można uzyskać płynne przejście między zdjęciami. W dalszej części rozdziału zapoznasz się z wszystkimi tymi metodami.

Miękkie wymazywanie

Narzędzie Eraser (Gumka) bazuje na zwykłych końcówkach pędzla, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby za pomocą miękkiej końcówki tego typu ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.