Dobór palety barw

Jak już wspomniałam, paletę barw projektu dobiera się na ogół na podstawie jednego głównego koloru (koloru bazowego). Kolor ten można zaczerpnąć z detalu, który będzie stanowił punkt wyjścia do realizacji projektu (na przykład z logo albo z wzorcowego zdjęcia), bądź też może to być barwa, na której chciałbyś oprzeć cały projekt. Po określeniu koloru bazowego na podstawie kilku prostych reguł możesz poszukać innych barw, które będą do niego dobrze pasowały. W tej części rozdziału dowiesz się, w jaki sposób użyć koła barw w celu określenia palety kolorów w oparciu o cztery popularne harmonie barw (czyli kombinacje kolorów, o których wiadomo, że dobrze do siebie pasują). Nie martw się: jeśli ręczne dobieranie kolorów niespecjalnie ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.