Opracowywanie zdjęć na potrzeby WWW i poczty elektronicznej

Niezależnie od tego, czy projektujesz materiał przeznaczony do opublikowania na stronie WWW, czy chciałbyś przygotować cyfrowe zdjęcia do przesłania e-mailem, powinieneś postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, gwarantującymi uzyskanie obrazu o wysokiej jakości, który można będzie szybko wysłać i wyświetlić.

  1. Dostosuj rozmiary obrazu.

    Najpierw powinieneś określić docelowe rozmiary dokumentu. W niektórych przypadkach parametry będą określone z góry (jak wówczas, gdy ktoś zleci Ci przygotowanie bannera albo innego rodzaju reklamy na stronę WWW). Kiedy indziej to Ty musisz zadecydować o wielkości obrazu (na przykład wówczas, gdy wysyłasz e-mailem cyfrowe zdjęcia, przesyłasz próbki projektu ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.